اولین روز جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده فنی دانشگاه با حضور دانشجویان و مسئولان گروه آموزشی و دانشکده برگزار شد

-