جهت دریافت و مشاهده آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن، فایل زیر را دانلود نمایید:


فایلهای پیوست

  • آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال 1395
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه