قابل توجه داوطلبان محترم

لطفا قبل از زمانبندی برای انجام مصاحبه، مطالب زیر را با دقت مطالعه نمایید:

1. برای سهولت در امر مصاحبه و با توجه به اینکه امکان دارد هر داوطلب از طرف چند دانشگاه برای انجام مصاحبه دعوت شده باشد، زمانبندی مصاحبه در اختیار داوطلب قرار داده شده است.
2. مصاحبه صرفا در تاریخ های مشخص شده در اطلاعیه انجام خواهد شد.
3. زمان مصاحبه در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود.
4. زمان مصاحبه در نوبت صبح از ساعت 08:30 الی 12:30 و در نوبت عصر از ساعت 14 الی 17 می باشد.
5. مدت زمان مصاحبه برای هر شخص 15 دقیقه می باشد.
6. هر داوطلب می بایست حداقل 30 دقیقه قبل از انجام مصاحبه در محل حضور داشته باشد.
7. برای ورود به سامانه زمانبندی به کدملی و شماره شناسنامه نیاز می باشد.
8. هر داوطلب تنها قادر به انتخاب یک زمان خواهد بود، لذا پس از انتخاب زمان موردنظر، سامانه زمانبندی غیرفعال خواهد شد.